Přeskočit na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v našem e-shopu, jehož provozovatelem je společnost Ing. Milan Kříž - Falcon (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré smluvní vztahy, které mezi účastníky eShopu vzniknou se řídí právním řádem České republiky.

II. Objednávka a uzavření spotřebitelské smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s mini vyjadřuje souhlas.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci tohoto e-shopu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a nákupech.

III. Expediční lhůty, platební podmínky a přepravné

Veškeré zboží ( krome ordinačních židlí a lupových brýlí ) bude expedováno do sedmi až deseti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy nebo připsání platby na účet v případě platby převodem nebo vkladem na účet prodávajícího. Zboží je distribuováno smluvními přepravci prodávajícího, tj Česká pošta, PPL , popř. jiný dopravce (platí obchodní podmínky daného dopravce ). V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího nebo příjmem platby v hotovosti.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Kupující je oprávněn v případě zvýšení ceny cenu přijmout nebo odmítnout.

Pro úhradu kupní ceny se sjednává:

a) platba na dobírku

b) převodem nebo vkladem na účet prodávajícího: 107-5553430257/0100. V tomto případě bude zboží expedováno po připsání ceny zboží na účet    prodávajícího

c) fakturou se splatností 14 dnů ( pro nákupy nad 2000 ,- kč bez DPH )

d) GoPay

Přepravné a balné:

  • Česká republika

80,- Kč za zásilku ( pokud hodnota zboží nepřesáhne 2000 ,- kč včetně DPH . Při hodnotě objednávky vyšší než 2000 ,- kč nebude přepravné a balné fakturováno )

  • Slovensko

250,- Kč za zásilku

  • minimální hodnota objednaného zboží musí u každé objednávky činit nejméně 250,- Kč 

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH.

IV. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" našeho e-shopu a právním řádem platným v ČR.
"Reklamační řád" e-shopu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

V souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dní ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena:

  • kupující odešle e-mail na adresu prodávajícího o odstoupení od uzavřené smlouvy, se svým požadavkem a požadavkem na vrácení kupní ceny, spolu s číslem účtu, popř. adresou pro vrácení kupní ceny
  • zakoupené zboží zákazník doručí zpět na adresu prodávajícího, tj.: Ing. Milan Kříž - Falcon , Havlíčkova 37 , 602 00 Brno
  • zboží, které budete odesílat musí být v původním obalu, nesmí nést známky poškození, použití, musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu) a součástí zásilky musí být doklad o koupi. Zboží neposílejte na dobírku.

Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám kupní cena zboží bude vrácena složenkou nebo na číslo Vašeho účtu, a to do 10-ti dní ode dne obdržení zboží, nejpozději však do 30-ti dní ode dne obdržení odstoupení od smlouvy při splnění podmínky fyzického vrácení zboží.
V případě nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na adresu kupujícího.

Kupující není oprávněn odstoupit dle ust. § 53 odst. 7 od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli kupujícího
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které rychle podlého zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil–li kupující jejich originální obal

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@dentalnimaterial.cz.
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: adr.coi.cz/cs .
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

VII. Odpovědnost za vady zboží - záruka

Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat záruční podmínky, včetně českého návodu a těmito informacemi a pokyny se důsledně řídit, jinak se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí, čímž ztratí nárok na uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Při prodeji spotřebního zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním zboží. Kratší životnost zboží nelze tedy považovat za vadu a nelze uplatňovat v tomto případě práva z odpovědnosti za vady.

Kupující při uplatnění práv z odpovědnosti za vady má:

a) jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti- není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy
c) jde-li o vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy
d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy .

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného, poštovného, event. balného) uvedenou v katalogu našeho e-shopu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí ustanovením občanského, obchodního zákoníku v platném znění.

Prodávající garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí osobě.

Používáním e-shopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po dobu neurčitou.